Overige informatie

Posted on: februari 18th, 2016 by admin

Het bestuur vergadert doorgaans viermaal per jaar. Omdat wegens de Corona-crisis alle evenementen en bijeenkomsten voor de komende tijd zijn geannuleerd, schort het bestuur ook het vergaderschema op. Aanvragen kunnen echter op de gebruikelijke wijze worden ingediend, waarna binnen twee weken een ontvangstbevestiging zal worden verzonden.

Aanvragen die niet aan de gestelde criteria voldoen, worden niet in behandeling genomen. Evenmin worden aanvragen in behandeling genomen indien verzuimd is na een voorgaand evenement een afrekening in te dienen of indien een afrekening niet is geaccepteerd. Aanvragers ontvangen uiterlijk binnen een maand per e-mail een ontvangstbevestiging.

Mocht het aanvraagformulier op deze website onvoldoende ruimte bieden voor de beknopte omschrijving van het project en begroting, dan kan aanvullende informatie per e-mail worden ingediend. Neemt u daarvoor contact op met het secretariaat.

Een aanvraag kan worden aangehouden om het bestuur moverende redenen, bijvoorbeeld indien meer informatie nodig is, ongeacht de herkomst daarvan.

Als achteraf uit de afrekening blijkt dat daarbij uitgegaan is van een lagere eigen bijdrage van de organisator dan in de bij de aanvraag behorende begroting is opgegeven kan het bestuur de aanvraag als niet gedaan beschouwen.

Ook als de afrekening niet binnen een half jaar nadat het evenement plaatsgevonden heeft is ingediend kan het bestuur de aanvraag als niet gedaan beschouwen.

Afwijzing van een aanvraag is onherroepelijk. Over een geheel of gedeeltelijk afgewezen aanvraag wordt geen discussie gevoerd.

 

Stichting Mien van 't Sant Fonds