Overige informatie

Posted on: februari 18th, 2016 by admin

Aanvragen kunnen worden ingediend d.m.v. het formulier op deze website. Bij voorkeur ontvangen wij zowel de beschrijving van het project als de begroting zo beknopt mogelijk. Desgewenst kan aanvullende informatie separaat per e-mail worden ingediend.

Aanvragers ontvangen binnen een maand per e-mail een ontvangstbevestiging.

Het bestuur vergadert doorgaans viermaal per jaar. Sluitingsdatum voor onze volgende vergadering is 1 april. Aanvragen die niet aan de gestelde criteria voldoen, worden niet in behandeling genomen. Evenmin worden aanvragen in behandeling genomen indien verzuimd is na een voorgaand evenement (indien van toepassing) een afrekening in te dienen of een afrekening niet is geaccepteerd.

Een aanvraag kan worden aangehouden om het bestuur moverende redenen, bijvoorbeeld indien meer informatie nodig is, ongeacht de herkomst daarvan.

Als achteraf uit de afrekening blijkt dat daarbij uitgegaan is van een lagere eigen bijdrage van de organisator dan in de bij de aanvraag behorende begroting is opgegeven kan het bestuur de aanvraag als niet gedaan beschouwen.

Ook als de afrekening niet binnen een half jaar nadat het evenement plaatsgevonden heeft is ingediend kan het bestuur de aanvraag als niet gedaan beschouwen.

Afwijzing van een aanvraag is onherroepelijk. Over een geheel of gedeeltelijk afgewezen aanvraag wordt geen discussie gevoerd.

 

Stichting Mien van ‘t Sant Fonds